Strategic partner

Green partner

Exclusive sponsor

Golden sponsor

With the support of

Partners

Media partners

Research & database platform

Urban Development Forum 2022 - Интегрирани действия за устойчивост

За постигането на устойчивост е необходимо да се работи интегрирано. Планирайки инвестиция в транспорта, е необходимо да целим и екологични и социални ефекти. Подготвяйки проект за ремонт на улица, трябва добре да сме помислили как той ще се отрази върху икономическата активност и облика на града. Въвеждайки нова система за събиране на отпадъци е задължително да сме отчели навиците на хората на място и да сме помислили как тази система ще стане част от по-голямата концепция за кръгова икономика. Дори и това да не е масовата практика, примери за интегриран подход в България има.

На тазгодишното издание на Urban Development Forum, организиран от Градът Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, ще се фокусираме върху добрите практики на интегрирано планиране, процедиране и реализация на проекти в различни сфери и в различни български градове. Ще покажем как интегрирането на заинтересовани страни, финансови инструменти, организационен и ресурсен капацитет води до по-устойчиви резултати.

Програмата на форума има 4 основни тематични фокуса - екология, икономика, социални взаимоотношения и естетика. Тези фокуси отразяват приоритетите, по които работят европейските институции и са широко приети като основополагащи за постигането на устойчивост. При обсъждането на всеки един от четирите фокуса ще показваме и връзките му с останалите, за да покажем важността на междусекторните действия.

Urban Development Forum 2022 се реализира в партньорство с BGBC като част от World Green Building Week.

Основни акценти

Градовете и интегрирания  преход – капиталови програми, финансови инструменти и модели за устойчива градска трансформация.
От 2021 г. Европейският съюз, а в това число и България, влязоха в нов 7-годишен програмен период.  Какво научихме от предходния период и върху какво трябва да се фокусираме в настоящия? Как ще работи европейското финансиране до 2027? И как да намалим зависимостта си от безвъзмездни финансови инструменти, въвличайки повече заинтересовани страни във всяка една инвестиция?

 

 

Околна среда и икономика – териториално обновяване (ревитализация)
Устойчиво развитие на градската територия - финансови и организационни модели. Как да постигнем както високи екологични характеристики, така и финансова възвръщаемост на инвестициите?
Нови подходи в градското развитие, които поставят екологичната устойчивост наравно с икономическата.

Хора и естетика - публични пространства и местна идентичност
Естетическите качества на градовете ни често биват поставяни на заден план.

Същевременно усилията, които полагаме за съхранение на немалко сгради и пространства показват, че и естетиката е компонент на устойчивостта. Добре изглеждащата градска среда е по-атрактивна за обитателите, води по-високо качество на живот, а и често бива използвана като конкурентно предимство в икономическото съревнование между градовете.

Новият Европейски Баухаус - как новите инициативи на Европейската комисия обвързват естетиката и наследството с инвестициите и устойчивото развитие?

 

Участници

Лиляна Павлова

вицепрезидент, Европейска Инвестиционна Банка

Иван Шишков

служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Надя Данкинова

изпълнителен директор, Фонд за устойчиви градове

Дончо Барбалов

заместник-кмет по направление Финанси и здравеопазване, Столична община

Арх. Здравко Здравков

главен архитект, Столична община

Арх. Ангел Захариев

основател, А и А Архитекти

Адина Уелш

изпълнителен директор България, Raiffeisen Property Holding International, член на УС, Български съвет за зелено строителство

Давид Давидов

управляващ партньор, Garitage Park

Борислав Точевски

съсобственик, Green District

Георги Киров

партньор, директор, инвестиционни консултантски услуги, Colliers

Арх. Весела Вълчева-МакГий

управляващ партньор, Triple Green Building Group Bulgaria, член на УС, Български съвет за зелено строителство

Калоян Карамитов

урбанист, Сдружение за градски политики

Арх. Димитър Ахрянов

главен архитект, община Пловдив

Любо Георгиев

Сдружение за градски политики

Арх. Десислава Стоянова

проектант, Мотто студио

Ива Петкова

Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие

Дезмънд Гарднър

съветник по финансови инструменти, Европейска инвестиционна банка

Йева Залите

отдел Финансови инструменти и връзки с международните финансови институции, ГД Регионална политика, Европейска комисия

Камен Кръстев

управител, Градът Медиа Груп

Христо Станкушев

Сдружение за градски политики

Арх. Петър Петров

директор, НИНКН

Ангелина Тодорова-Бонева

гл. директор Стратегическо планиране и програми за регионално развитие, МРРБ

Нурхан Реджеб

урбанист, Place Make

Владимир Ботушаров

управляващ съдружник, Нордикс Инвест

Ивайло Петков

председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика

Весна Балтина

Заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата, Община Бургас

Аудитория

Представители на български и европейски ресорни институции

Представители на български и европейски ресорни институции

Представители от оперативните програми, финансиращи градски проекти

Представители от оперативните програми, финансиращи градски проекти

Представители на държавни агенции и комисии

Представители на държавни агенции и комисии

Kметове и представители на общини

Kметове и представители на общини

Инвеститори и инвестиционни фондове

Инвеститори и инвестиционни фондове

Консултантски компании

Консултантски компании

Проектанти, урбанисти

Проектанти, урбанисти

Банки и фондове за финансиране на градски проекти

Банки и фондове за финансиране на градски проекти

Строителни компании

Строителни компании

Доставчици на иновативни продукти и решения за градски проекти

Доставчици на иновативни продукти и решения за градски проекти

Правни и одиторски компании

Правни и одиторски компании

Градски лидери

Градски лидери